هاست دانلود-بک آپ

 

هاست دانلود/بک آپ
1,500
تومان در ماه
 • 1 گیگابایت فضا
 • 50 گیگابایت پهنای باند
 • SubDomain نامحدود
 • ParkDomain نامحدود
 • Database (قابلیت فعالسازی) ندارد
 • FTP نامحدود
 • AddDomain نامحدود
 • Control Panel دایرکت ادمین
 • Location: آلمان
 • Hetzner DataCenter
 • فایروال
 • آنتی دیداس
 • آنتی شلر
 • CGI Access
 • PHP Access
 • Cron Jobs
 • DNS Control
 • PHP 5.3
 • قابلیت ارتقا
 • تحویل خودکار
 • قابلیت نصب لیچر
 • قابلیت نصب آپلود سنتر (با فعالسازی دیتابیس)
 • 24 ساعت پشتیبانی
سفارش آنلاین
هاست دانلود/بک آپ
8,000
تومان در ماه
 • 10 گیگابایت فضا
 • 200 گیگابایت پهنای باند
 • SubDomain نامحدود
 • ParkDomain نامحدود
 • Database (قابلیت فعالسازی) ندارد
 • FTP نامحدود
 • AddDomain نامحدود
 • Control Panel دایرکت ادمین
 • Location: آلمان
 • Hetzner DataCenter
 • فایروال
 • آنتی دیداس
 • آنتی شلر
 • CGI Access
 • PHP Access
 • Cron Jobs
 • DNS Control
 • PHP 5.3
 • قابلیت ارتقا
 • تحویل خودکار
 • قابلیت نصب لیچر
 • قابلیت نصب آپلود سنتر (با فعالسازی دیتابیس)
 • 24 ساعت پشتیبانی
سفارش آنلاین
هاست دانلود/بک آپ
30,000
تومان در ماه
 • 100 گیگابایت فضا
 • 1000 گیگابایت پهنای باند
 • SubDomain نامحدود
 • ParkDomain نامحدود
 • Database (قابلیت فعالسازی) ندارد
 • FTP نامحدود
 • AddDomain نامحدود
 • Control Panel دایرکت ادمین
 • Location: آلمان
 • Hetzner DataCenter
 • فایروال
 • آنتی دیداس
 • آنتی شلر
 • CGI Access
 • PHP Access
 • Cron Jobs
 • DNS Control
 • PHP 5.3
 • قابلیت ارتقا
 • تحویل خودکار
 • قابلیت نصب لیچر
 • قابلیت نصب آپلود سنتر (با فعالسازی دیتابیس)
 • 24 ساعت پشتیبانی
سفارش آنلاین
هاست دانلود/بک آپ
140,000
تومان در ماه
 • 1000 گیگابایت فضا
 • پهنای باند نامحدود
 • SubDomain نامحدود
 • ParkDomain نامحدود
 • Database (قابلیت فعالسازی) ندارد
 • FTP نامحدود
 • AddDomain نامحدود
 • Control Panel دایرکت ادمین
 • Location: آلمان
 • Hetzner DataCenter
 • فایروال
 • آنتی دیداس
 • آنتی شلر
 • CGI Access
 • PHP Access
 • Cron Jobs
 • DNS Control
 • PHP 5.3
 • قابلیت ارتقا
 • تحویل خودکار
 • قابلیت نصب لیچر
 • قابلیت نصب آپلود سنتر (با فعالسازی دیتابیس)
 • 24 ساعت پشتیبانی
سفارش آنلاین
هاست دانلود/بک آپ
40,000
تومان در ماه
 • 150 گیگابایت فضا
 • پهنای باند نامحدود
 • SubDomain نامحدود
 • ParkDomain نامحدود
 • Database (قابلیت فعالسازی) ندارد
 • FTP نامحدود
 • AddDomain نامحدود
 • Control Panel دایرکت ادمین
 • Location: آلمان
 • Hetzner DataCenter
 • فایروال
 • آنتی دیداس
 • آنتی شلر
 • CGI Access
 • PHP Access
 • Cron Jobs
 • DNS Control
 • PHP 5.3
 • قابلیت ارتقا
 • تحویل خودکار
 • قابلیت نصب لیچر
 • قابلیت نصب آپلود سنتر (با فعالسازی دیتابیس)
 • 24 ساعت پشتیبانی
سفارش آنلاین
هاست دانلود/بک آپ
12,000
تومان در ماه
 • 20 گیگابایت فضا
 • 300 گیگابایت پهنای باند
 • SubDomain نامحدود
 • ParkDomain نامحدود
 • Database (قابلیت فعالسازی) ندارد
 • FTP نامحدود
 • AddDomain نامحدود
 • Control Panel دایرکت ادمین
 • Location: آلمان
 • Hetzner DataCenter
 • فایروال
 • آنتی دیداس
 • آنتی شلر
 • CGI Access
 • PHP Access
 • Cron Jobs
 • DNS Control
 • PHP 5.3
 • قابلیت ارتقا
 • تحویل خودکار
 • قابلیت نصب لیچر
 • قابلیت نصب آپلود سنتر (با فعالسازی دیتابیس)
 • 24 ساعت پشتیبانی
سفارش آنلاین
هاست دانلود/بک آپ
50,000
تومان در ماه
 • 200 گیگابایت فضا
 • پهنای باند نامحدود
 • SubDomain نامحدود
 • ParkDomain نامحدود
 • Database (قابلیت فعالسازی) ندارد
 • FTP نامحدود
 • AddDomain نامحدود
 • Control Panel دایرکت ادمین
 • Location: آلمان
 • Hetzner DataCenter
 • فایروال
 • آنتی دیداس
 • آنتی شلر
 • CGI Access
 • PHP Access
 • Cron Jobs
 • DNS Control
 • PHP 5.3
 • قابلیت ارتقا
 • تحویل خودکار
 • قابلیت نصب لیچر
 • قابلیت نصب آپلود سنتر (با فعالسازی دیتابیس)
 • 24 ساعت پشتیبانی
سفارش آنلاین
هاست دانلود/بک آپ
2,000
تومان در ماه
 • 3 گیگابایت فضا
 • 80 گیگابایت پهنای باند
 • SubDomain نامحدود
 • ParkDomain نامحدود
 • Database (قابلیت فعالسازی) ندارد
 • FTP نامحدود
 • AddDomain نامحدود
 • Control Panel دایرکت ادمین
 • Location: آلمان
 • Hetzner DataCenter
 • فایروال
 • آنتی دیداس
 • آنتی شلر
 • CGI Access
 • PHP Access
 • Cron Jobs
 • DNS Control
 • PHP 5.3
 • قابلیت ارتقا
 • تحویل خودکار
 • قابلیت نصب لیچر
 • قابلیت نصب آپلود سنتر (با فعالسازی دیتابیس)
 • 24 ساعت پشتیبانی
سفارش آنلاین
هاست دانلود/بک آپ
15,000
تومان در ماه
 • 30 گیگابایت فضا
 • 400 گیگابایت پهنای باند
 • SubDomain نامحدود
 • ParkDomain نامحدود
 • Database (قابلیت فعالسازی) ندارد
 • FTP نامحدود
 • AddDomain نامحدود
 • Control Panel دایرکت ادمین
 • Location: آلمان
 • Hetzner DataCenter
 • فایروال
 • آنتی دیداس
 • آنتی شلر
 • CGI Access
 • PHP Access
 • Cron Jobs
 • DNS Control
 • PHP 5.3
 • قابلیت ارتقا
 • تحویل خودکار
 • قابلیت نصب لیچر
 • قابلیت نصب آپلود سنتر (با فعالسازی دیتابیس)
 • 24 ساعت پشتیبانی
سفارش آنلاین
هاست دانلود/بک آپ
60,000
تومان در ماه
 • 300 گیگابایت فضا
 • پهنای باند نامحدود
 • SubDomain نامحدود
 • ParkDomain نامحدود
 • Database (قابلیت فعالسازی) ندارد
 • FTP نامحدود
 • AddDomain نامحدود
 • Control Panel دایرکت ادمین
 • Location: آلمان
 • Hetzner DataCenter
 • فایروال
 • آنتی دیداس
 • آنتی شلر
 • CGI Access
 • PHP Access
 • Cron Jobs
 • DNS Control
 • PHP 5.3
 • قابلیت ارتقا
 • تحویل خودکار
 • قابلیت نصب لیچر
 • قابلیت نصب آپلود سنتر (با فعالسازی دیتابیس)
 • 24 ساعت پشتیبانی
سفارش آنلاین
هاست دانلود/بک آپ
4,000
تومان در ماه
 • 5 گیگابایت فضا
 • 100 گیگابایت پهنای باند
 • SubDomain نامحدود
 • ParkDomain نامحدود
 • Database (قابلیت فعالسازی) ندارد
 • FTP نامحدود
 • AddDomain نامحدود
 • Control Panel دایرکت ادمین
 • Location: آلمان
 • Hetzner DataCenter
 • فایروال
 • آنتی دیداس
 • آنتی شلر
 • CGI Access
 • PHP Access
 • Cron Jobs
 • DNS Control
 • PHP 5.3
 • قابلیت ارتقا
 • تحویل خودکار
 • قابلیت نصب لیچر
 • قابلیت نصب آپلود سنتر (با فعالسازی دیتابیس)
 • 24 ساعت پشتیبانی
سفارش آنلاین
هاست دانلود/بک آپ
25,000
تومان در ماه
 • 50 گیگابایت فضا
 • 600 گیگابایت پهنای باند
 • SubDomain نامحدود
 • ParkDomain نامحدود
 • Database (قابلیت فعالسازی) ندارد
 • FTP نامحدود
 • AddDomain نامحدود
 • Control Panel دایرکت ادمین
 • Location: آلمان
 • Hetzner DataCenter
 • فایروال
 • آنتی دیداس
 • آنتی شلر
 • CGI Access
 • PHP Access
 • Cron Jobs
 • DNS Control
 • PHP 5.3
 • قابلیت ارتقا
 • تحویل خودکار
 • قابلیت نصب لیچر
 • قابلیت نصب آپلود سنتر (با فعالسازی دیتابیس)
 • 24 ساعت پشتیبانی
سفارش آنلاین
هاست دانلود/بک آپ
80,000
تومان در ماه
 • 500 گیگابایت فضا
 • پهنای باند نامحدود
 • SubDomain نامحدود
 • ParkDomain نامحدود
 • Database (قابلیت فعالسازی) ندارد
 • FTP نامحدود
 • AddDomain نامحدود
 • Control Panel دایرکت ادمین
 • Location: آلمان
 • Hetzner DataCenter
 • فایروال
 • آنتی دیداس
 • آنتی شلر
 • CGI Access
 • PHP Access
 • Cron Jobs
 • DNS Control
 • PHP 5.3
 • قابلیت ارتقا
 • تحویل خودکار
 • قابلیت نصب لیچر
 • قابلیت نصب آپلود سنتر (با فعالسازی دیتابیس)
 • 24 ساعت پشتیبانی
سفارش آنلاین