تعرفه دامنه IR
دامنه یکساله ثبت تمدید نشان تجاری توضیحات
ir 1 5,000تــومان 4,500تــومان توضیحات پسوندها
co.ir 1 3,500تــومان 3,500تــومان توضیحات پسوندها
net.ir 1 3,500تــومان 3,500تــومان توضیحات پسوندها
org.ir 1 3,500تــومان 3,500تــومان توضیحات پسوندها
ac.ir 1 3,500تــومان 3,500تــومان توضیحات پسوندها
gov.ir 1 3,500تــومان 3,500تــومان توضیحات پسوندها
id.ir 1 3,500تــومان 3,500تــومان توضیحات پسوندها
sch.ir 1 3,500تــومان 3,500تــومان توضیحات پسوندها
ایران 1 5,000تــومان 5,000تــومان توضیحات پسوندها